Priser og tilbud

Prisene er veiledende eks. mva., med unntak av noen få artikler som er priset netto – f.eks låser.
Dersom ikke annet er avtalt, vedstår vi oss et tilbud i – 3 – tre- måneder fra tilbudsdato.

Det vil normalt ikke bil foretatt prisendringer i løpet av et kalenderår.
Imidlertid vil vi måtte korrigere for endringer i råvareprisen når denne stiger med mer enn 7,5%.

Vi tar forbehold om trykkfeil, samt om eventuelle endringer som måtte oppstå etter at prislisten er trykket.

Bestillinger

Alle bestillinger skal gjøres skriftlig til e-post: ordre@eskoleia.no. En ordre skal inneholde alle fakta som
Eskoleia trenger for å kunne produsere varen. Er det regnet på et tilbud i forkant skal det refereres til
T.O. nummereret på tilbudet ved bestilling.

Leveringstid

Vi etterstreber å holde oppgitt leveringstid. Leveringstid blir beregnet ut fra en fullstendig ordre med alle
detaljer blir sendt oss. Forsinket levering gir ikke kjøper anledning til annullering eller erstatning, uten at
dette er skriftlig avtalt med selger.
Korrekt levering har funnet sted når varene står på vår rampe klar til avhenting.
Leveringsbetingelser er EXW Incoterms 2001, Lensmann Jahnsens veg 39, Kongsvinger.

Reklamasjon

Alle bestillinger blir bekreftet med en ordrebekreftelse. Kjøper plikter å kontrollere denne umiddelbart ved mottagelse, og varsle selger uten opphold, dersom denne ikke er i henhold til bestilling.
Ved mottagelse av varen plikter kjøper å kontrollere denne, samt sjekke om det foreligger kvalitesmangler.
En eventuell reklamasjon må rettes til Eskoleia AS umiddelbart – eller senest innen 1- en – uke etter
at varen er mottatt.

Reklamasjoner som medfører utbedring eller mangler på monteringsstedet må godkjennes av Eskoleia på forhånd ang. hvem som tar monteringsarbeidet og kostnaden.

Eskoleia tar ikke i retur varer som er produsert etter bestilling. Retur av uskadede varer som er lagervare
kan aksepteres ved avtale med selger og krediteres med 75% av kjøpspris. Varene skal da leveres på
lasterampe hos Eskoleia i original emballasje. Kreditnota utstedes etter mottak og kontroll av varene.

Garanti

Garantitiden er 10 år mot produksjonsfeil på egenproduserte stålproprodukter. Garantien omfatter ikke normal
slitasje eller unormal bruk. Erstatningsbeløpet vil stå i forhold til den nytte kjøper har hatt av produktet
over tid. Låser har en garanti på 2 år.

Transportskader

Eventuelle transportskader må markeres på fraktbrev og singneres av sjåfør ved mottak av varene.
Skader som ikke er anmerket vil normalt ikke bli erstattet. Varen selges ExW Incoterms og
transporten skjer på kjøpers regning og risiko.

Transportskader må meldes oss innen 3 – tre – dager etter varen er mottatt, ellers frafaller muligheten
til å søke erstatning.

Erstatning for tap/skade er begrenset til maksimalt 17 SDR pr. kg. av godsets reelle bruttovekt ved innenriks
transport, og 8,33 SDR pr. kg. av godsets reelle bruttovekt ved grenseoverskridende transport på veg.

Selgers ansvar

Selgers ansvar er, uansett forhold, begrenset til selgers fakturaverdi på selve varen.
Ved skade eller manko må kunden gjøre notat på fraktbrevet og få sjåførens signatur.

Force Majeure

Eskoleia AS legger de vanlige Force Majeure regler til grunn. I dette ligger også
maskinhavari eller andre uforutsette hindringer utenfor selgers kontroll.

Tvister

Eventuelle tvister avgjøres etter norsk lovgivning med Glåmdal tingrett som verneting.

Salgspant

Selger har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av
renter og omkostninger fullt ut er innbetalt (Pantelovens § 3-22).

Kongsvinger, 1. januar 2020