Priser og tilbud

Prisene er veiledende eks. mva. med unntak av noen få artikler som er priset netto – f.eks. låser. Dersom ikke annet er avtalt, vedstår vi oss et tilbud i – 2 – to – måneder fra tilbudsdato. Det vil normalt ikke bli foretatt prisendringer i løpet av et kalenderår. Imidlertid vil vi måtte korrigere for råvareprisen når denne stiger med mer enn 7.5%.

 

Bestillinger

Alle bestillinger skal gjøres skriftlig til e-post: ordre@eskoleia.no. En ordre skal inneholde alle fakta som Eskoleia trenger for å kunne produsere varen. Er det regnet på et tilbud i forkant skal det refereres til tilbudsordrenummeret (TO) ved bestilling.

 

Leveringstid

Vi etterstreber å holde oppgitt leveringstid. Leveringstid blir beregnet ut fra at en fullstendig ordre med alle detaljer blir sendt oss. Forsinket levering gir ikke kjøper anledning til annullering eller erstatning, uten at dette er skriftlig avtalt med selger. Korrekt levering har funnet sted når varen står på vår rampe klar til avhenting. Leveringsbetingelser er EXW Incoterms 2001, Lensmann Jahnsens veg 39, kongsvinger.

 

Reklamasjon

Alle bestillinger blir bekreftet med en ordrebekreftelse. Kjøper plikter å kontrollere denne umiddelbart ved mottagelse, og varsle selger uten opphold, dersom denne ikke er i henhold til bestilling. Ved mottagelse av varen plikter kjøper å kontrollere denne, samt sjekke om det foreligger kvalitetsmangler. En eventuell reklamasjon må rettes til Eskoleia AS umiddelbart – eller senest inne 1 – en – uke etter at varen er mottatt.

Reklamasjoner som medfører utbedring eller mangeler på monteringsstedet, må godkjennes av Eskoleia AS på forhånd ang. hvem som tar monteringsarbeidet og kostnaden.

Eskoleia AS tar ikke i retur varer som er produsert etter bestilling. Retur av uskadede varer som er lagervare kan aksepteres ved avtale med selger, og krediteres med 75% av kjøpspris. Varene skal da leveres på lasterampe hos Eskoleia AS i original emballasje. Kreditnota ustedes etter mottak og kontroll av varene.

 

Garanti

Garantitiden er 20 år mot produksjonsfeil på egenproduserte stålprodukter. Garantien omfatter ikke unormal slitasje  eller unormal bruk. Erstatningsbløpet vil stå i forhold til den nytte kjøper har hatt av produktet over tid. Låser har en garanti på 2 år. Reservedeler garanteres tilgjengelig i inntil 5 år fra salgsdato.

 

Transportskader

Eventuelle transportskader markeres på fraktbrev og signeres av sjåfør ved mottak av varene. Skader som ikke er anmerket vil normalt ikke bli erstattet. Varen selges EXW Incoterms 2001, og transporten skjer for kjøpers regning og risiko.

Transportskader må meldes oss innen 3 – tre – dager etter at varen er mottatt, ellers frafaller muligheten til å søke erstatning.

Erstatning for tap/skade er begrenset til maksimalt 17 SDR pr. kg. av godsets reelle bruttovekt ved innenriks transport, og 8.33 SDR pr. kg. av godsets reelle bruttovekt ved grenseoverskridende transport på veg.

 

Selgers ansvar

Selgers ansvar er, uansett forhold, begrenset til selgers fakturaverdi på selve varen. Ved skade eller manko må kunden gjøre notat på fraktbrevet og få sjåførens signatur. 

 

Force Majeure

Eskoleia AS legger de vanlige Force Majeure regler til grunn. I dette ligger også maskinhavari eller andre uforutsette hindringer utenfor selgers kontroll.

 

Tvister

Eventuelle tvister avgjøres etter norsk lovgivning med Glåmdal tingrett som verneting.

 

Salgspant

Selger har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er innbetalt (Pantelovens § 3-22).

 

Kongsvinger, 1. februar 2021